Om Infeksiøs Pankreas Nekrose (IPN)

IPN ble isolert fra cellekultur i 1958 som det første sykdomsframkallende virus på fisk. I Norge ble viruset første gang påvist fra laks i 1975 og det første utbruddet ble registrert i 1985. Sykdommen har fått navnet sitt ut fra at den angriper fiskens bukspyttkjertel som heter pancreas på latin.

IPNV tilhører en familie av akvatiske birnavirus og er et virus uten kappe. IPN-viruset er svært motstandsdyktig mot fysisk påvirkning og kjemisk desinfeksjon og kan overleve lenge utenfor verten. IPN-viruset opptrer i ulike varianter der noen er lavvirulente og andre er høyvirulente med ulik evne til å framkalle sjukdom.

Viruset angriper først og fremst laks og regnbueørret, men marine arter har også blitt smittet. Viruset er i dag vidt utbredt i norske oppdrettsanlegg, både i ferskvannsanlegg og i sjøanlegg.

IPN var tidligere knyttet til settefiskfasen. Sykdommen gir nå tap både i ferskvannsfasen og i de første månedene etter at fisken er overført til sjøvann. Dødeligheten kan variere, og blir påvirket av IPN-stamme, stressnivå hos fisken, genetikk og alder.

IPN var en meldepliktig sykdom helt fram til 2008.