Om Kaldtvannsvibriose

Sykdommen ble første gang påvist i 1977 nær Hammerfest. Fra 1979 ga sykdommen store tap på Hitra og Frøya i Trøndelag, og lidelsen fikk navnet ”Hitrasyke” på folkemunne. Hitrasyken er i første rekke et problem i lakseoppdrett selv om enkeltanlegg med regnbueørret og torsk har fått diagnosen.

Sykdommen spredte seg på 1980-tallet til det meste av landet og er seinere beskrevet fra Skottland (1985), Færøyene(1988), Nord- Amerika(1989) og Shetland (1995).

Bakterien ble påvist og spesifikt knyttet til sykdommen i 1985 og ble beskrevet som Vibrio salmonicida i 1986.

Bakterien er knyttet til havområder i Nord-Atlanteren som er påvirket av akvakultur sjøvann. Den finnes i sedimenter, i vannets overflatefilm og kan transporteres med havstrømmene over store områder.

Vibrio salmonicida er en bevegelig gram negativ stavbakterie som vokser godt på blodskål med 2 % salt ved 15 oC (1- 22 oC).